قلب سمت راست

علی مهدوی معاونت تیپ را بر عهده داشت، در حین عملیات مجروح شد. چند سرباز عراقی در هنگام پیشروی به او تیر خلاصی زدند. تیر درست در سمت چپ بدن و جای قلب. بعد هم از کنار او آرام گذشتند.
ساعتی بعد بچه های خودمان توانستند جلو بروند و مجروحین را بیاورند. علی را هم آوردند. در بیمارستان همه شوکه شده بودند که چه طور با آن که تیر به قلبش خورده زنده است. خودش هم تا آن زمان نمی دانست قلبش در سمت راست بدنش قرار دارد.

/ 0 نظر / 18 بازدید