به یاد شهید چمران

ناهار اشرافی داشتیم ؛ ماست.

سفره را انداخته و نینداخته، دکتر رسید.

دعوتش کردیم بماند. دست هاش را شست و نشست سر همان سفره.

یکی می پرسید

"این وزیر دفاع که گفتن قراره بیاد سرکشی، چی شد پس؟"

/ 0 نظر / 18 بازدید