سیره عملی امام خمینی 1

قناعت وزهد

امام خیلی مقید بودند که اسراف نشود. یعنی چراغ اتاق مطالعه شان را نمیگذاشتند در غیر وقت مطالعه روشن باشد. چراغ راهرو را روشن نمیکردند. می گفتند: از آنطرف نمیتوانم خاموشش کنم روشن می ماند. یک دستمال کاغذی را دوقسمت میکردند و بصورت نصفه استفاده می نمودند. یک لیوان آب را صبح میگذاشتند و تا شب از آب همان لیوان استفاده میکردند. یعنی باقیمانده آب را دور نمی ریختند، میگفتند: اسراف است. یک چیزی روی آن میگذاشتند و تا شب آب لیوان را میخوردند.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید