خصلت شهید

«خصلت های شهید از جانب خدا»

حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند که خداوند برای شهیدان هفت خصلت مقدر فرموده است که بدین ترتیب هستند:

1-با اولین قطره خونی که از بدن شهید بر روی زمین ریخته می شود، تمام گناهانش مورد عفو قرار می گیرد.

2-به محض آنکه سرش در میدان جنگ بر روی زمین می افتد، در کنار دو حوری از حوریان بهشتی قرار می گیرد و آن دو غبار از چهره اش پاک کرده و به او مرحبا می گویند.

3-از لباس بهشتی بر اندامش پوشانده می شود.

4-پذیرایی کنندگان بهشتیانی که وارد می شوند، بر سر این که کدام یک او را عطرآگین کنند، از یکدیگر سبقت می گیرند.

5-پیش از آنکه روحش از پیکرش مفارقت [جدا] کند، جایگاه خویش را در بهشت می بیند.

6-در هر نقطه بهشت که بخواهد، می تواند اقامت کند.

7-به وجه الله نگاه کرده و الطاف مخصوص خدا را حس می کند؛ که البته این رضایت هر شهیدی را تأمین می کند.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید