من جاسمم!!!

یک قناسه چی ایرانی که به زبان عربی مسلط بود اشک عراقیها رو در آورده بود ...با سلاح دوربین دار مخصوصش چند ده متری خط عراقی ها کمین کرده بود و شده بود عذاب عراقی ها.چه میکرد؟ بار اول بلند شد و فریاد زد : ماجد کیه ؟ یکی از عراقیها که اسمش ماجد بود سرش رو از پس خاکریز آورد بالا و گفت : منم ...ترق ! ماجد قبض جناب عزرائیل رو امضا کرد.دفعه بعد قناسه چی فریاد زد : یاسر کجایی ؟ و یاسر هم به دستبوسی مالک دوزخ شتافت!چند بار این کار رو کرد تا اینکه به رگ غیرت یکی از عراقیها به نام جاسم برخورد.فکری کرد و بعد با خوشحالی سلاح دوربین داری پیدا کرد و پرید رو خاکریز و فریاد زد: حسین اسم کیه ؟ ونشانه رفت اما چند لحظه ای صبر کرد و خبری نشد .با دلخوری از خاکریز سر خورد پایین .یک هو صدایی از سوی قناسه چی ایرانی بلند شد : کی با حسین کارداشت؟جاسم با خوشحالی هول و ولا کنان رفت بالای خاکریز و گفت : من جاسمم!!! با یک خال هندی بین دو ابرو خودش رو در آن دنیا دید!

/ 0 نظر / 10 بازدید