آوینی

هنوز به هر گوشه از این خاک پست که می نگری انسانی را درمی یابی که با یوسفی گمگشته رازونیاز می کند، غریبی که فارغ از غربت دنیا زیر لب زمزمه میکند:

« این بقیه الله»

/ 0 نظر / 6 بازدید