سیره عملی امام خمینی 3

نظم

وقتی پس از دستگیری امام در شب 15 خرداد ایشان را به تهران بردند مدت19 روز آقا را در یک محلی نگه داشتند. سپس به مدت24 ساعت به یک سلول انفرادی بردند. خود امام می فرمودند طول آن سلول چهار قدم و نیم بود و من سه تا نیم ساعت طبق روال همه روزه ام در آنجا قدم زدم.(راوی: دکترمحمد بروجردی)

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
بی نشان

امام تجلی بسیاری از نیکی هاست