شهید نواب صفوی

روح بزرگ

 «یوسف حنا »خبرنگار لبنانی در کنار دیگر خبرنگاران منتظر نشسته بود . نواب در حالی که می گفت : … ما حکومت های خاورمیانه را تغییر و حکومت اسلامی تشکیل خواهیم داد … وارد سالن شد ، غالب خبرنگاران سخنان نواب را تایید می کردند ، اما یوسف مات و مبهوت نشسته بود و سید را نگاه می کرد .نواب نزدیک رفت و پرسید : نظر تو چیست ؟

یوسف گفت : متاسفم ! من مسیحی هستم .نواب که انگار نکته تازه ای شنیده باشد ، پرسید : چرا مسیحی ؟چرا به مسلمانان نپیوستی ؟

قلب یوسف به تپش در آمد . گویا تا به حال هیچ کس با این صراحت در این باره از او سوال نکرده بود . لحظه ای سکوت کرد و همانطور که به چشم های مهربان نواب خیره شده بود ،با صدایی لرزان گفت : … استاد ! چه بگویم تا مسلمان شوم ؟یک روز بعد ، یوسف حنا در روزنامه اش نوشت :«من بعد از ملاقات با نواب صفوی ، مسلمان شدم… هنگام دیدار با او جسم نحیفی دیدم که در ورای آن روح بزرگی نهفته بود … روحی که می تواند دنیای اسلام را دگرگون  کند.»

/ 0 نظر / 8 بازدید