سیره امام راحل

علی عشقش آقا بود. هر روز به اتاق ایشان می رفت. دوست داشت با عینک و ساعت اقا بازی کند. یک روز که ساعت و عینک آقا را برداشته بود گفتند: « علی جان! عینک چشم هایت را اذیت می کند...»

علی عینک و ساعت را به امام داد و گفت: خوب، بیایید یک بازی دیگر بکنیم. من می شوم آقا، شما بشوید علی کوچولو.

فرمودند:‌ باشد. علی گفت: خوب، بچه که جای آقا نمی نشیند. امام کمی خودشان را کنار کشیدند. علی کنار امام نشست و گفت: بچه که نباید دست به عینک و ساعت بزند.

آقا خندیدند و عینک و ساعت را به علی دادند و گفتند:‌ «بگیر، تو بردی.»

/ 0 نظر / 6 بازدید